İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukukunun diğer adı cebri icra hukukudur. Cebri icra ise borçların Devlet kuvvetini kullanmak sureti ile ifa edilmesidir. İcra iflas hukuku konusu itibari ile özellikle Kıymetli  Evrak Hukuku ve Borçlar Hukuku ile temas halindedir.

Bu kapsamda öncelikle müvekkillerimize Kıymetli Evrak Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti verilmekte olup, alacaklarının teminat altına alınması ve husumet doğması ihtimalinde icra müdürlükleri ve mahkemeler nezdinde temsil gücü arttırılmaktadır.

Özel hukuk ilişkilerinden doğan alacağına zamanında kavuşamayan gerçek ya da tüzel kişinin talebi üzerine kanunda belirlenmiş hak ve sınırlar çerçevesinde devlet otoritesi yardımı ile tahsil edilmektedir. Türk hukukunda alacağın tahsili borçlu gerçek ya da tüzel kişinin mal varlığı ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespit ve tahsili yöntemi ile sağlanmaktadır. Bu kapsamda icra iflas hukukundan kaynaklı icra ceza şikayet davaları da alacağın tahsilinde alacaklıları korumaktadır.

İcra –İflas Hukuku nezdinde alacaklıların haklarının yanı sıra borçlu konumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin de hakları alacaklı görünen gerçek ve tüzel kişilere karşı korunmaya muhtaç durumdadır. Bu kapsamda icra dosyasında borçlu görünen kimse yasal itiraz yolunun süresinde yapılamaması, takibe konu kambiyo evrakının kambiyo senedi vasfını haiz olmaması vb nedenlerle borçlu olmadığının tespitine ihtiyaç duymakta olup, İcra Hukuk Mahkemeleri ve Genel Mahkemeler nezdinde borçlu olmadığının tespiti sağlanabilmektedir.

Hukuk büromuz İcra İflas Hukuku’na alanında uzman kadrosu ile Türkiye genelinde uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.