İdare Hukuku

Devleti temsil eden kişi ve kurumlar tarafından, haklarımızı olumsuz olarak etkileyen çeşitli idari kararlar alınıp işlem tesis edilebilir ya da işlem tesisi gereken konular işlemsiz bırakılabilir. Böyle durumlarda, karşı tarafın (bireyin) onayına gerek olmaksızın karar alıp işlem tesis etme yetkisini kullanan Devlet ile bu hukuki ilişkinin zayıf tarafı olan birey arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, İdari Yargı mercileri (İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay) tarafından çözümlenmektedir. Bu tür uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan İdare Hukuku, uzmanlık ve tecrübe gerektiren özel bir hukuk alanıdır. Keza idari yargılamada diğer yargı yollarından farklı usuller uygulanmaktadır. Bu hususlar, idari davalarda Avukatlık hizmeti alınmasını gerekli kılmaktadır.

İdare hukuku alanında büromuz, Devleti temsil eden kişi ve kurumlar tarafından tesis edilip bireylerin hak kaybına neden olan;

  • Kamu görevlileri hakkında tesis edilen işlemlere (atama, tayin, terfi, görev veya görev yeri değişikliği, ödüllendirme, disiplin soruşturması açılması, disiplin cezası verilmesi, özlük haklarının verilmesi, sosyal haklardan yararlandırma vb.),
  • Şirketler, dernekler, vakıflar vb. tüzel kişiler dahil bireyler hakkında tesis edilen işlemlere (idari para cezaları, kapatma veya faaliyetten men kararları, ruhsat işlemleri, vergilendirme işlemleri, ecri misil, kiralama, tahliye, el koyma vb.),

Karşı idari makamlar nezdinde girişimde bulunulması, hak kaybı ve uyuşmazlığın bu yolla giderilememesi halinde idari yargıda dava açılması, bu süreçlerde ihtiyari ve zorunlu idari müracaat dilekçeleri ile dava dilekçelerinin hazırlanması, yasal taleplerin ve mevcut delillerin tespit edilerek idari makamlara ve idari yargı mercilerine sunulması, yargılama sürecinde yürütmenin durdurulması ve duruşma taleplerinde bulunulması, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde her aşamada müvekkillerin haklarının savunulması,  Mahkemelerce verilen kararların itiraz, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, gerektiğinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulması hususlarında Avukatlık hizmeti vermektedir.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.