İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku;  4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  vd. kanun ile ilgili mevzuatın düzenlediği, gerek işveren gerekse çalışan açısından yeri ve uygulama alanı itibariyle çok geniş yer tutan ayrıca  yargı içtihatları ile de sürekli  değişen, gelişen ve  dolayısıyla yaşayan bir hukuk alanıdır. 

İş  ilişkisi başlarken, devam ederken ve sona erdirilirken gerekli olan her türlü bilgi ve belgenin temini ve bu kapsamda iş ilişkisinin niteliğine uygun iş  sözleşmeleri, iş sözleşmelerinin eki niteliğindeki işyeri yönetmelikleri, bordo- ücret pusulaları, ihtar yazıları, tutanaklar, muvafakatnameler, savunma talepleri ve savunma dilekçeleri, iş akdi sona erdirilirken düzenlenecek ilgili belgeler ile fesih ihtarnameleri, ihtarname cevapları, ibranamelerin hazırlanması,  arabuluculuk sürecinin takibi, davaların açılması ve/veya açılan davalarda ve duruşmalarda temsil, hazırlanacak dava ve cevap dilekçeleri dolayısıyla  tüm bu süreçlerin titizlikle takibi büyük  önem arz etmektedir.

Yine Sosyal Güvenlik Hukuku yönüyle değerlendirildiğinde de bu alan,  sigortasız çalıştırılma, SGK ya eksik ücret bildirimi, iş akdinin feshinde yanlış ve gerçek dışı koddan bildirim yapılması ve bunun sonucu olarak işsizlik ödeneği konusundaki gecikmeler ve  hak kayıpları vd. konular  itibariyle teknik ve ayrıntılı uygulamalar içeren yapısı ile  sürekli danışmanlık alınmasını adeta zorunlu hale getirmektedir.   

 İşçi ve işveren ilişkilerini, bu kapsamda, işverenler  ve işçilerin hak ve yükümlülüklerini, alt işverenlik (taşeronluk)  düzenlemelerini, iş sözleşmelerinin sürelerine ve konularına göre  çeşitlerini ve modellerini (belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri, esnek çalışma modelleri  kapsamında  geçici iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma, evden çalışma), ücret,   parayla ölçülebilen yol, yemek, yakacak yardımı, prim, ikramiye uygulamaları ve diğer sosyal haklar, bordrolar, bordroların düzenlenmesi ve imzalanmasına ilişkin hususlar, günlük ve haftalık çalışma saatleri, ara dinlenme saat ve uygulamaları, fazla ve fazla sürelerle çalışma saat ve ücretleri, fazla çalışma ücretlerinin ve diğer hakların  bordolara yansıtılmasındaki özellikler,  ücret alacakları,  yıllık izin ve diğer izin hakları, telafi çalışmaları, denkleştirme uygulaması, hafta tatilleri, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri, iş ilişkilerindeki esaslı değişiklik halleri, muvafakatnameler  iş akdinin feshine ilişkin kurallar, haklı ve haksız fesih halleri, devamsızlık tutanakları, ihtarnameler , ihbar önelleri, geçerli nedene dayalı ve geçersiz fesihler, ihbar ve kıdem tazminatları, işe iade davaları, boşta geçen süre ücreti, iş güvencesi- işe  iade tazminatı, işe iade kararı üzerine işverene başvuru usul ve süreleri, işverenin işe davetinin usul ve süreleri  , ibranamelerin geçerlilik koşulları, toplu iş sözleşmeleri, toplu işten çıkarmalar, sendikalar, yetki tespitleri, yetki tespitine itiraz davaları, iş kolları tespiti iş kolu tespitine itiraz davaları vd. itibariyle gerek işveren gerek çalışan açısından doğru bilgiye ve belgeye doğru zamanda ulaşmanın ve her duruma özgü ve özel iş ve işlemlerin titizlikle takibi gerektiğinden hassasiyetle ve hukuki danışmanlık alınarak ilerlenmesi özellikle tavsiye edilmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve ilgili mevzuatla ilgili güncel gelişmeler ve yüzyılın pandemisi Korona Virüs, Covid -19 ile bir kez daha gündeme gelen iş sağlığı ve güvenliğine dair husus ve düzenlemeler, meslek hastalıkları, iş kazaları, SKG nın rücu alacakları vb. yönleriyle başlı başına ayrı bir takip ve danışmanlık alanını oluşturmaktadır.

Tüm bu yönleriyle bir bütün olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  alanında  gerek işçi gerek işveren açısından atılacak yanlış bir adım çok çeşitli ve telafisi çok zor hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla muhtemel  hak kayıplarının en aza indirilmesi için danışmanlık alınması ve birebir takip ve temsil anlamında, arabuluculuk,  yerel mahkemeler, Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf ve Yargıtay da temyiz, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi vb.  süreçlerde hukuki yardım alınması çok önemli olmaktadır.    

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.