Sigorta hukukundan kaynaklı alacak taleplerinin ticari alacak niteliklerinin bulunması nedeni ile büromuzda mevcut sigorta departmanımız; arabuluculuk departmanımız ile birlikte çalışmakta olup, dava aşamasının neticelenmesi halinde ise icra departmanımız ile müşterek hareket ederek etkin çözüm desteği sağlamaktadır.

“4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat 1995 yılında yürürlüğe girdiğinden bu yana tüketicinin korunması hukuku Türkiye’de önemli bir gelişme kaydetmiş; 2003 yılında gerçekleştirilen kapsamlı değişiklikler de tüketici hareketine ek bir ivme kazandırmıştır.

Gerek ihtiyari arabuluculuk dosyalarında, gerekse dava şartı arabuluculuk dosyalarında, müvekkillerimizin hızlı ve etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktayız

Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku kapsamında müvekkillerimiz hem danışmanlık hem de mahkemeler huzurunda temsile ihtiyaç duymakta olup, deneyimli kadromuz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kira sözleşmelerinde alacaklı veya borçlu taraf sıfatıyla siz müvekkillerimizin menfaatlerini koruma, alacaklarınızın takibi, aleyhinize başlatılan icra takiplerinin durdurulması, iptali, menfi tespit davalarının açılması, ilgili kanun ve mevzuat dahilinde süreçlerin takip edilmesi hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır.

Ceza hukukunun uygulama alanında hak ve taleplerinizin zamanında ve eksiksiz olarak savunulması gerekmektedir. Bu nedenle, bu alandaki pek çok davada Avukatlık hizmeti almak etkili bir tercih olarak ortaya çıkmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu vd. kanun ile ilgili mevzuatın düzenlediği, gerek işveren gerekse çalışan açısından yeri ve uygulama alanı itibariyle çok geniş yer tutan ayrıca yargı içtihatları ile de sürekli değişen, gelişen ve dolayısıyla yaşayan bir hukuk alanıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Ticaret hukuku mutlaka alanında uzman, konu hakkında yeterli birikime ulaşmış, gerektiğinde diğer hukuk alanı uzmanlarından destek alma olanağını haiz bir hukukçudan destek alınması, ileride ortaya çıkabilecek çok büyük meblağlarda kaybın önüne geçecek, hak ve alacakların en kısa zamanda en az maliyetle edinilmesini temin edecek ve her türlü hukuki belirsizliği en kısa sürede azami oranda ortadan kaldıracaktır.

İletişim

©2021.Tüm Hakları Saklıdır.